Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Faith PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
MGA BATAYAN
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 

Ang Pananampalatayang Cristiano ay nababatay sa limang kritikal na puntos:
Ang Kasulatan lamang
Ang Biblia lamang ang nagtuturo ng lahat ng bagay na kinakailangan para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan, at ito ang pamantayan kung saan ang lahat ng Cristianong asal ay sinusukat. Dapat itong basahin at sundin ng isang Cristiano.
» Tingnan ang 1 Timoteo 3:16
Sa Pamamagitan lamang ng biyaya
Sa kaligtasan tayo’y niligtas mula sa poot ng Diyos sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya. Pumapabor ang Diyos sa pamamagitan ng pagtawag at pagkilos ng Espiritu Santo na nagpalaya sa atin mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan at tumutulong sa atin upang talikuran ang ating kasalanan at manampalataya kay Cristo. Ang biyayang ito ay palaging nagpapamangha sa isang Cristiano at dapat tayong tumugon na may mapagpasalamat na mga puso.
» Tingnan ang Juan 3:6-8; Efeso 2:1-9
Dahil sa pananampalataya lamang
Ang pagiging matuwid sa Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Hindi ito magiging isang pabuya kailanman o bunga ng kahit anumang mabuting gawain natin. Ang buhay-Cristiano ay isang pamumuhay ng pananampalataya at dapat natin itong isaalang-alang.
» Tingnan ang Efeso 2:8, 9
Kay Cristo lamang
An gating kaligtasan ay natapos sa pamamagitan lamang ng ginawa ni Cristo. Ang Kanyang walang-salang buhay at kamatayan para sa atin ay sapat na upang gawin tayong matuwid sa Diyos at upang matamo natin ang muling pakikipagkasundo sa Kanya. Ang isang Cristiano ay nagmamahal sa Panginoong Jesus at nananampalataya lamang sa Kanya para sa kaligtasan.
» Tingnan ang 1 Pedro 3:18; Roma 4:25
Para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos
Naluluwalhatian ng Diyos ang Kanyang Sarili sa pagtamo ng ating kaligtasan. Kaya dapat tugunan ito sa pamamagitan ng pamumuhay para sa Kanyang kaluwalhatian lamang sa lahat ng ating ginagawa.
» Tingnan ang 1 Corinto 10:31; Pahayag 4:11


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 166 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com