Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!




 
Gospel PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
PASKO NA NAMAN
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 





Pagsasama-samang muli ng pamilya, piyesta, Krismas tri, masarap na pagkain at maraming regalo. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit may Pasko?
Ang Pasko ay dapat na isang panahon kung saan ang sanlibutan ay umaalala sa pagdating ni Jesu-Cristo sa mundong ito.
Ang kapanganakan ni Jesus
Maraming siglo na ang nakalipas, nahulaan ng mga propeta na si Jesu-Cristo ay ipapanganak ng isang birhen sa Betlehem, isang maliit na bayan sa Israel (tingnan ang Mikas 5:2; Isaias 7:14)
Nang dumating si Jesus sa mundo, ibinalita ng mga anghel ang Kanyang kapanganakan, nagalak ang mga pastol dahil sa Kanyang pagdating, at naglakbay ng malayong distansiya ang mga matatalinong tao upang sambahin ang bagong silang na Hari (tingnan ang Lucas 2:8-20; Mateo 2:1-2)
Bakit isinilang si Jesus
Itong sanggol na nagngangalang Jesus ay ang Anak ng Diyos, ipinadala ng Diyos upang mamatay para sa mga kalalakihan, kababaihan, mga batang lalaki at mga batang babae upang sila’y maligtas mula sa kanilang mga kasalanan (tingnan ang Juan 3:16)
Sa pagkamatay sa krus, inangkin ni Jesus sa Kanyang sarili ang kaparusahan sa kasalanan na nararapat sa mga makasalanan (tingnan ang 1 Pedro 3:18)
Pagkatapos na Siya’y mamatay, inilibing si Jesus sa libingan sa Jerusalem. Subalit, makalipas ang tatlong araw, binuhay Siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, katunayan na ang kabayaran para sa kasalanan ay bayad na (tingnan Marcos 16:6; Lucas 24:45-46)
Kasunod ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Jesus ay nagpakita sa maraming tao, bago umakyat patungong langit (tingnan ang 1 Corinto 15:3-6; Gawa 1:9-11)
Ang Kanyang muling pagdating
Gaya ng hula ng mga propeta na Siya ay darating dito sa mundo, sinabi mismo ni Jesus na Siya nga ay muling darating dito (tingnan ang Mateo 24:30)
Ang Kanyang unang pagdating ay upang bayaran ang kabayaran ng kasalanan. Ang ikalawa Niyang pagdating ay upang husgahan ang sanlibutan. Yaong mga nailigtas mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus-Cristo ay umaasam sa araw na ito. Alam nila na kapag sila’y tumayo na sa Kanyang harapan, matatagpuang sila’y “walang kasalanan” (tingnan ang Hebreo 9:27-28)

Handa ka na ba para sa araw na iyon?
Mapapawalang-sala ka kaya?
Sinabi ni Jesus na dapat kang magsisi,
upang hindi ka mapahamak (tingnan ang Lucas 13:3)


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.




Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 203 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date




TRUST JESUS TODAY











Free Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com