Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!




 
People PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
SI MARIA
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 





Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng katotohanan tungkol kay Maria:
• Nahulaan sa Isaias 7:14 na ang isang dalaga ay magdadalang-tao at ito ang magiging Tagapagligtas. Si Maria ay mapalad, dahil si Jesu-Cristo, na ipapanganak niya, ay ang Tagapagligtas ng mundo
• Si Maria ay kaaya-aya sa Diyos at ang Panginoon ay kasama niya, tingnan ang Lucas 1:28-30
• Pinagpala si Maria na maging ina ni Jesu-Cristo; ngunit, hindi siya pinagpala ng mas higit sa mga kababaihan kundi mapalad lang siya sa kanilang lahat, tingnan ang Lucas 1:42
• Si Maria ay isa ring makasalanan, at nauunawaan niyang kailangan niya ng Tagapagligtas, tingnan ang Lucas 1:47
• Kahit na mahal ni Jesus si Maria, hindi siya inilagay ni Jesus na mas mataas kaysa kanino man. Tingnan ang Marcos 3:31-35
Kailangan nating lahat ng tagapamagitan. Winasak natin ang mga banal na kautusan ng Diyos, at tayo’y mga makasalanan, naputol ang ating kaugnayan sa Diyos at nangangailangan ng Tagapagligtas at tagapagpagitna.
Hindi nakasaad sa Biblia na si Maria ay ang tagapamagitan o maaari siyang lumapit kay Jesus para sa atin. Hindi natin maaabot ang Diyos sa pamamagitan ng ina ng Panginoong Jesus-Cristo.
Sa totoo lang, sinabi ng Biblia na si Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Makakapunta tayo ng rekta kay Jesus. Tingnan ang 1 Timoteo 2:5-6 at Hebreo 12:24.
Sinabi rin ng Biblia na ang poot ng Diyos ay nasa lahat ng tumatangging magsisi sa kanilang mga kasalanan at maghanap ng kaligtasan kay Jesu-Cristo. Tingnan ang Juan 3:18
Sa pamamagitan ng kamatayan ni Cristo ay naalis ang kasalanan at ang makasalanan ay mapapatawad, tingnan ang 1 Pedro 3:18
Sa Gawa 16:31 ang Biblia ay nagsabi “Manampalataya ka sa Panginoong Jesu-Cristo at ikaw ay maliligtas”
Nagtiwala ka na ba kay Jesus para iligtas ka sa iyong mga kasalanan?
Ligtas ka na ba o hindi pa?


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.




Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 205 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date




TRUST JESUS TODAY











Free Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com