Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Bible Studies PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
DUNONG SA PULONG pp 1,2
by Willer Manares
10/08/13
For Sale
Author requests article critique


  Mail
 

KRISTIYANISMO
Bulay.
Ang Kristiyanismo ay isang uri ng pamumuhay.
Ang pundasyon ng Kristiyanismo ay ang katotohanang si Jesu-Cristo ay Diyos. Ang pundasyon naman ng Ebanghelyo ay ang katotohanang si Jesu-Cristo ay muling nabuhay at hindi na mamamatay kailanman.
Ayon sa Juan 8:58, ang buhay ni Jesus ay walang pasimula. At ang sabi ng Juan 1:1-2, si Jesus ay walang hanggan. Ayon sa Juan 17:5, si Cristo ay Diyos.
Ang katotohanang si Jesus ay nagpapatawad ng mga kasalanan ay isang patunay na Siya ay Diyos. Ang pagbibigay Niya ng paningin sa taong bulag ay nagpapatunay din na Siya ay Diyos.
Ang mga katangian ng Diyos na na kay Jesu-Cristo ay nagpapakita sa atin kung ano Siya at kung sino Siya.
Ang Pagmamahal at Awa ay ilan lang sa mga ito. Ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya.
Ang Kristiyanismo ay mawawalan ng kabuluhan kapag inalis si Cristo at ang lahat ng Kanyang mga ginawa.
Ang Filipos 2:10-11 ay nagsasabi na balang-araw ang lahat ay sasamba kay Cristo at kikilalanin Siya ng lahat bilang Diyos.
Nararapat lamang na ipakita natin ang pagiging tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa upang mahikayat ang iba na tangkilikin ang uri ng pamumuhay na ating tinatahak.
Nilay.
1. Ano ang Kristiyanismo? ____________________________________________________________
2. Ano ang pundasyon ng Kristiyanismo? ____________________________________________________________
3. Dahil Siya ay Diyos, ano ang kayang patawarin ni Jesus? ____________________________________________________________
4. Paano magiging walang kabuluhan ang Kristiyanismo? ____________________________________________________________
5. Dapat ba nating ipakita ang ating pagiging Kristiyano? Bakit? ____________________________________________________________


KALIGTASAN
Bulay.
Lahat ng tao ay nangangailangan ng kaligtasan mula sa kapahamakan na dulot ng kasalanan. Kahit ang mga tao sa Biblia na sina David, Isaias, at Jeremias ay umamin na sila ay mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan din.
Kahit na isapamuhay pa natin ang Gintong Aral, hindi ito ang paraan upang maligtas. Kahit ang bautismo sa tubig ay hindi makakapagligtas sa kahit sinuman. Ngunit marami pa ring mga tao ang bulag sa mga espirituwal na bagay dahil sa kagagawan ni satanas.
Ginagamit ng Espiritu Santo ang Biblia upang ipaunawa sa tao ang pagiging makasalanan natin. Ang Biblia ay nagsasabi na ang puso ng tao ay marumi at napakasama.
May dalawang bagay na kailangan upang maligtas: pagsisisi at pananampalataya.
May tatlong bahagi ng ating pagkatao ang may kinalaman sa pagsisisi: ang ating kaisipan, emosyon, at kalooban.
Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng ating kaisipan sa kasalanan, pagkalungkot dahil sa kasalanan, at pagpapalit ng makasalanang asal.
Ang mga tao sa Tesalonica ay nagpakita ng tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanilang mga diyos-diyusan upang paglingkuran ang buhay na Diyos.
Nagkakaroon lamang ng tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng kabutihan ng Diyos, biyaya ng Diyos, at pagpapahayag ng Kanyang Salita. Kung nais ng isang taong maging isang tunay na Kristiyano, dapat lamang na magtiwala siya kay Cristo.
Alam ng bawat tumanggap kay Jesu-Cristo na sila ay ligtas dahil sinabi ito ng Biblia sa Juan 1:12-13. Ang mga mananampalataya ay dapat manindigan sa ginawa ni Cristo sa Krus at sa Biblia.
Nilay.
1. Ano ang ginagamit ng Espiritu Santo upang ipaunawa sa atin ang ating pagiging makasalanan? ___________________________________________________________
2. Ano ang dalawang bagay na kailangan ng tao upang maligtas? ___________________________________________________________
3. Paano nagsisisi ang mga taga-Tesalonica? ___________________________________________________________
4. Paano natin malalaman na tayo ay ligtas nga? ___________________________________________________________
5. Saan dapat manindigan ang mga mananampalataya? ___________________________________________________________


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 178 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com