Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Gospel PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
DUMATING NA
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 

Sa ilalim ng inspirasyon ng Espiritu Santo, si Daniel sa kanyang propesiya ay humula na ang Tagapagligtas ay magpapakita sa mundo at papatayin.
Ito ay makikita sa Daniel kabanatang 9 mga talatang 24-27
“…papatayin ang hinirang ng Diyos” (talatang 26)
Ang pagdating at pati na ang kamatayan ng Tagapagligtas ay mangyayari bago ang pagwasak, ng mga Romano, sa ikalawang templo at sa lunsod ng Jerusalem noong AD 70.
“…ang lunsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari” (talatang 26)

Ang propetang Isaias sa kabanatang 53 talatang 8 ng aklat ng Isaias, ay nagsalita rin tungkol sa Kanya na…
“Siya ay pinatay”.

Si Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos, na namuhay sa Israel 2000 taon na ang nakalipas ngunit ipinapatay sa ilalim ni Pilato, ang gobernador ng Roma sa panahong iyon.
>>Basahin ang tungkol sa Kanyang kamatayan sa Mateo kabanatang 27
Sa likod ng mga kaganapang ito ay ang Makapangyarihang Diyos, ang Tagapaglikha ng buong sansinukob.
“Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya’t ibinigay Niya ang Kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan”
>>Tingnan ang Juan kabanatang 3 talatang 16
Ang Roma kabanatang 4 talatang 25 ay nagpapakita sa atin na itong pagpapapatay kay Jesu-Cristo ay para sa ating mga kasalanan.
Si Jesu-Cristo, na umaari sa Juan 4 na Tagapagligtas, ay dumating. Dumating Siya at namatay para sa mga makasalanang katulad natin. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay at kamatayan, naisakatuparan ng Panginoong Jesu-Cristo ang kaligtasan ng mga tao na pag-aari Niya.
Hindi na tayo dapat magtaka kung sino ang Tagapagligtas na nasa mga Kasulatan. Ang Panginoong Jesu-Cristo iyon.
Manampalataya sa Kanya na isang Tagapagligtas at Panginoon.
Si Jesu-Cristo, at Siya lamang, ang makapagligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan.
“Kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na Siya’y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka”
tingnan ang Roma kabanatang 10 talatang 9
Talikuran ang iyong mga kasalanan at magtiwala sa Kanya.


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 157 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com