Hire
Writers
Editors
Home Tour

About
About Read What's New Help Join Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Get Our Devotional             Win Publishing Package             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Gospel PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
PASKO NA NAMAN
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 

Pagsasama-samang muli ng pamilya, piyesta, Krismas tri, masarap na pagkain at maraming regalo. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit may Pasko?
Ang Pasko ay dapat na isang panahon kung saan ang sanlibutan ay umaalala sa pagdating ni Jesu-Cristo sa mundong ito.
Ang kapanganakan ni Jesus
Maraming siglo na ang nakalipas, nahulaan ng mga propeta na si Jesu-Cristo ay ipapanganak ng isang birhen sa Betlehem, isang maliit na bayan sa Israel (tingnan ang Mikas 5:2; Isaias 7:14)
Nang dumating si Jesus sa mundo, ibinalita ng mga anghel ang Kanyang kapanganakan, nagalak ang mga pastol dahil sa Kanyang pagdating, at naglakbay ng malayong distansiya ang mga matatalinong tao upang sambahin ang bagong silang na Hari (tingnan ang Lucas 2:8-20; Mateo 2:1-2)
Bakit isinilang si Jesus
Itong sanggol na nagngangalang Jesus ay ang Anak ng Diyos, ipinadala ng Diyos upang mamatay para sa mga kalalakihan, kababaihan, mga batang lalaki at mga batang babae upang sila’y maligtas mula sa kanilang mga kasalanan (tingnan ang Juan 3:16)
Sa pagkamatay sa krus, inangkin ni Jesus sa Kanyang sarili ang kaparusahan sa kasalanan na nararapat sa mga makasalanan (tingnan ang 1 Pedro 3:18)
Pagkatapos na Siya’y mamatay, inilibing si Jesus sa libingan sa Jerusalem. Subalit, makalipas ang tatlong araw, binuhay Siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, katunayan na ang kabayaran para sa kasalanan ay bayad na (tingnan Marcos 16:6; Lucas 24:45-46)
Kasunod ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, si Jesus ay nagpakita sa maraming tao, bago umakyat patungong langit (tingnan ang 1 Corinto 15:3-6; Gawa 1:9-11)
Ang Kanyang muling pagdating
Gaya ng hula ng mga propeta na Siya ay darating dito sa mundo, sinabi mismo ni Jesus na Siya nga ay muling darating dito (tingnan ang Mateo 24:30)
Ang Kanyang unang pagdating ay upang bayaran ang kabayaran ng kasalanan. Ang ikalawa Niyang pagdating ay upang husgahan ang sanlibutan. Yaong mga nailigtas mula sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus-Cristo ay umaasam sa araw na ito. Alam nila na kapag sila’y tumayo na sa Kanyang harapan, matatagpuang sila’y “walang kasalanan” (tingnan ang Hebreo 9:27-28)

Handa ka na ba para sa araw na iyon?
Mapapawalang-sala ka kaya?
Sinabi ni Jesus na dapat kang magsisi,
upang hindi ka mapahamak (tingnan ang Lucas 13:3)


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR, LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.


If you died today, are you absolutely certain that you would go to heaven? You can be! TRUST JESUS NOW


Read More - Free Reprints, Main Site Articles, Most Read Articles or highly acclaimed Challenge Articles. Read Great New Release Christian Books for FREE in our Free Reads for Reviews Program. Christian writers can JOIN US at FaithWriters for Free. Grow as a Writer and help spread the Gospel.


The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.

Hire a Christian Writer, Christian Writer Wanted, Christian Writer Needed, Christian Content Needed
Find a Christian Editor, Hire a Christian Editor, Christian Editor, Find a Christian Writer
 
corner
Corner
This article has been read 114 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAY
Free Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com