Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Gospel PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
ANG PAGSUBOK
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 

Subukin Ang Iyong Sarili.

Sa buhay na ito, napakahalagang makilala mo ang iyong sarili.
.....Sa totoo lang, ang pinag-uusapan dito ay Buhay at Kamatayan!
Halos palagi, natatagpuan natin ang ating sarili sa mahihirap na kalagayan o pangyayari..... dahil sa mga bagay-bagay sa paligid, karamdaman o aksidente.
Ito ang panahon kung saan tayo’y nagtataka tungkol sa buhay....
Bakit?...bakit ako?....Paano ito nangyari?ano’ng gagawin ko?
Ang tanging natira, isang bulaklak na nangupas at namatay?
Tayo ba’y kagaya ng bulaklak, may kapalarang mamukadkad ng saglit at pagkatapos ay kamatayan, at wala na?
Tayong lahat ay isinilang sa pisikal at materyal na mundo kalakip ng kagandahan nito, kasiyahan, at mga kalungkutan.
Habang tayo’y lumalaki, likas lamang na tayo’y mamangha at magnilay-nilay patungkol sa buhay at kamatayan.
Pangkaraniwan lamang na ihambing natin ang ating pamumuhay sa ibang mga tao at baka mayroon pang huwarang tinutularan....ngunit sa ibang punto, makakarating tayo sa dulo ng kawalan ng pag-asa.
Magsisimula tayong magtaka...karapat-dapat bang mamuhay sa buhay na ito?.....parang wala yatang saysay. May buhay ba talaga pagkatapos ng kamatayan....? Sa puntong ito maaari tayong dumako sa relihiyon at magsisimulang tumutok sa lahat ng ihahandog nito.....napakaraming tinig, pilit ipinapakita ang daan. Ngunit, nakakalungkot man sabihin, ang relihiyon ay paghahanap lamang ng tao sa Diyos.....ang kinakailangan, ay isang relasyon.

Sa pamamagitan ng pagtingin sa Kalendaryo, ang petsang ito ay magpapatunay sa isang napakahalagang Tao na nabuhay, at isinilang dito sa mundo.....si Jesus ng Nazaret.
Ang Kanyang kapanganakan ay ihinula daang taon bago Siya isilang, at pati na rin ang Kanyang kamatayan. Ang kasaysayan at ang mga Kasulatan ay nagpapatunay na Siya ay talagang tunay na Anak ng Diyos, na nagkatawang-tao...si Jesus ng Nazaret, na namatay bilang isang kabayaran para sa lahat.... “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng Buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang Anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan Niya.” (Juan 3:16,17)

Ang buong Mundo ay nalugmok sa kabiguan at kurapsiyon dahil sa kasalanan at pagsuway nina Adan at Eba.
Dahil sa nagkasala ang tao....ang kamatayan ay dumating sa lahat....at ang kasalanan at pagkahiwalay sa Diyos, ang naging bunga.
“Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos.” (Roma 3:23)

Ninanais ito ng Diyos; “Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus na naghandog ng Kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon.” (1 Timoteo 2:4-6)

Magkakaroon tayo ng isang pansariling Pagsubok na napakahalaga at kinakailangan. Nakikita natin na ang mga tao’y isinilang sa Likas na mundong ito, ngunit dapat ding pahalagahan ang Espirituwal na mundo, na kasintunay din, ngunit hindi nakikita.
May katawan tayong hindi magtatagal kung ang kaluluwa at espiritu natin ay nakahiwalay dito. Tayo ay may tatlong bahagi...kagaya ng isang Milokoton bilang halimbawa.....
* Ang balat sa labas. (Katawan ng tao)
* Sa loob, ang laman. (Ang kaluluwa o ang dako ng kaluluwa, kalooban, katalinuhan, mga damdamin).
* At ang pinakalaman o ang pinakabuhay ng prutas. (Ang espirituwal na dako.)
Ang isa pang halimbawa ay makikita sa mga Kasulatan. Ang ating mga katawan ay inihalintulad sa Templo sa Lumang Tipan.
* Ang patyo. (Ang katawan at ang kanyang nasasakupan)
* Ang dakong banal. (Isang lugar ng sakripisyo, kung saan nananahan ang Espiritu Santo)
* At ang Dakong Kabanal-banalan...(Kung saan nananahan ang Diyos sa pamamagitan ni Cristo bilang ating bagong Buhay Espirituwal.)

Sa puntong ito, dapat ding dalhin ang paghahambing tungo sa hinaharap: “Hindi ba ninyo alam, na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos?” (1 Corinto 6:19)

Dahil nangangailangan ng Likas na kapanganakan upang maisilang dito sa Mundong ating nalalaman...nangangailangan din ng di-pangkaraniwang Espirituwal na kapanganakan upang makapasok sa di-nakikitang Espirituwal na kaharian. Ang ating espiritu, ang pinakapangkaloob-loobang bahaging buhay ng ating pagkatao ay dapat maipanganak muli.
Ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng isang Kapanganakan mula sa itaas.
Nangangailangan tayo ng isang bagong Kapanganakan upang maunawaan ang mga bagay ng Diyos...Sa Likas na kapanganakan, ang binhi ng lalaking kabahagi ay palaging nasasangkot, ang binhing ito ay nasisira at may kamatayan. Ganoon din ang kinakailangan sa isang Espirituwal na kapanganakan....isang Binhi ang kailangan upang maipanganak sa Espirituwal na pamilya...kasama ang Diyos bilang Ama; si Jesu-Cristo bilang di-nasisirang Binhi...isang bagong buhay ang isinilang sa Pamilya.
“Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos.” (1 Pedro 1:23.)

Dapat nating tuklasin ang Salita sa mga kasulatan.....ang Salita ay isang Persona, walang iba kundi ang Panginoong Jesu-Cristo mismo!
“Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban Niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga’y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.” (Juan 1:12,13)
Sa pamamagitan ng relihiyon, napakaraming sumubok at sinubukang magpakabuti-buti at maging katanggap-tanggap sa Diyos. Marami ang nakatuklas, sa bandang huli, na tanging ang personal na relasyon lamang at ang kapanganakan sa pamilya ng Diyos, ang kasagutan.
Hinding-hindi tayo magiging mabuti-buti at katanggap-tanggap sa isang Banal na Diyos at hindi makakapasok sa Kanyang presensya sa pamamagitan ng ating mga sariling pagsisikap upang mapabuti ang ating sarili. Wala, walang mabuting gawa, ni pagsunod sa mga kautusan o pagtupad sa batas ang makakagawa nito. Kailangan nating manampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo...dito mangyayari ang himala....

Ang Apostol na si Pablo ay umabot sa kapahayagang ito ng sabihin niyang, “At kung ako ma’y buhay hindi na ako ang nabubuhay kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako’y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng Kanyang buhay para sa akin.” (Galacia 2:20)
Nang tanggapin ni Jesus ang kopa sa Getsemani, nandoon tayo kasama ng ating mga kasalanan at mga kabiguan, upang sa Kanyang pagkamatay, namatay din tayo...dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.
Ang espiritu ni Cristo ay nakipag-isa sa ating espiritu sa pamamagitan ng kapanganakang nangyari sa oras na tayo’y manampalataya sa Kanya at tanggapin Siya bilang ating Tagapagligtas. Ito ang oras kung saan babautismuhan ng Espiritu Santo ang makasalanan sa kamatayan ng kahalili, ang ating Tagapagligtas, si Jesu-Cristo. Ang ating “lumang pagkatao” ay dito namatay.
Tayo’y espirituwal na ipinanganak muli, nabuhay kasama Niya.
“Kaya’t ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya’y bago na.” (2 Corinto 5:17)
At sa kabanatang 5:21 “Ngunit dahil sa atin, Siya’y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan Niya.”...

Ang Pagsubok.....
Saan ka nakatayo?Paano mo matitiyak ang iyong lagay sa Diyos ng pag-ibig?
“Subukin ninyo ang inyong mga sarili, kung kayo ba’y nasa pananampalataya; patunayan ang inyong mga sarili.
Tiyakin ninyong mabuti kung kayo’y namumuhay ayon sa pananampalataya; subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasainyo si Cristo Jesus? Maliban na lang kung kayo’y mga itinakwil.” (2 Corinto 13:5)
Kung ika’y nananampalataya sa Kanya at tumanggap sa Kanya. Siya ay naging bagong Buhay mo....Ikaw ay naging anak ng Diyos magpakailanman!
Napatawad na ang iyong mga kasalanan, ang pisara ay binura na.
Ang Binhi ng Diyos, si Cristo, ay nakipag-isa na sa iyong espiritu...walang makakapagpahiwalay sa inyo mula sa pag-ibig ng Diyos, na nakay Cristo Jesus.
Ito ang Buhay na pinaplano ng Diyos para sa atin, bago pa nagsimula ang mundo!
“At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na Niya tayo bago pa likhain ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan Niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos.” (Efeso 1:14)

Si Cristo na ngayon ang nasa atin... (Ang hiwaga)
“Ang hiwaga na mahabang panahong nalihim sa maraming sali’t saling lahi, ngunit ngayo’y inihayag sa Kanyang mga anak.
Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga: sumainyo si Cristo at dahil dito’y nagkaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian.” (Colosas 1:26-28)

Ang kapanganakan at kamatayan ni Jesus ng Nazaret ay hindi ang hiwaga....
Ang Kanyang nananahang Buhay, na naging bagong Buhay ng bawat anak ng Diyos ay siyang hiwaga.
Ang Apostol na si Pablo ay nagsabi;
“Purihin ang Diyos na makapagpatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesu-Cristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon.” (Roma 16:25)

Ang mabuting balita ay namatay si Jesus ng Nazaret sa krus at binayaran ang halaga ng katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan....na Siya ay bumangon mula sa libingan.
Umakyat Siya sa Ama at ang Espiritu Santo ay ipinadala bilang ating Kaagapay at Taga-aliw, upang ipahayag si Jesus, ang Cristo bilang tanging buhay natin.
Tayo’y kay Cristo at Siya’y sa atin.....ang ating Bagong Buhay
Si Jesus ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay. Ang isang Cristiano ay isang tao ni Cristo.....isang kasapi ng katawan ni Cristo dito sa mundo; isang bahagi ng Kanyang iglesya, isang pansandaigdigang katawan mula sa bawat lipi, wika at bansa. Si Jesus ay siyang Ulo ng katawan...Sa Kanya nananahan ang kaganapan ng pagka-Diyos, sa laman.
Ang pagpapalaya ay kailangan mula sa mga relihiyong nagpapakitang-gilas lamang. Ang relihiyon ay umaalipin pa rin sa mga tao sa batas at takot na maparusahan, na may di-totoong pag-asa ng gantimpala.
Kay Cristo, tayo ay naging katanggap-tanggap sa Ama....Siya ang ating Katuwiran, Siya ang ating Kaligayahan, Siya ang ating Kapayapaan.
Ang ating katuwiran ay hindi ayon sa ating ipinapakita...ito ay ayon sa isang relasyon, sa pamamagitan ng nangyaring Kapanganakan. Ang ibig sabihin ng Relasyon ay tayo ngayon ay bahagi ng Pamilya ng Diyos.
Hindi ito katulad ng Pagtitipon, na ating araw-araw na paglakad kasama Niya.
Ang ating pagtitipon ay magdurusa sa pamamagitan ng mga makalamang pagkilos at pag-iisip, ngunit...walang makapagpahiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos, na nakay Cristo Jesus.
Walang makakawasak sa ating Relasyon kapag tinanggap na natin si Cristo bilang ating Buhay.
Ang isang anak ng Diyos, ay palaging anak ng Diyos ... kung hindi ganito, ang itinanim na Binhing Maka-Diyos (si Cristo), ay maaaring nasisira.

Si Cristo ang ating Buhay...
“Hawak Niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao.” (Gawa 17:28 )
Tayo ay Kanyang nilikha...Hindi ang ating mabubuting gawa o ipinapakita... tanging Siya lamang ang makakapagligtas sa atin.
Kapag ang Katotohanan (si Cristo) ay nakikita mula sa ganitong perspektibo, ito’y nagiging isang kapahayagang nagpapabago ng Buhay.
Makikilala mo kung sino ka sa Kanya; ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay natuklasan!

Mahal kong kaibigan, sa pamamagitan ng kasulatang ito, hindi ko sinusubukang baguhin ka sa kahit anumang paraan. Ang aking layunin ay upang dalhin ka sa isang dako kung saan makakasumpong ka ng isang kaalaman na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa isang halagang kusang-loob Niyang binayaran para sa iyong kaligtasan. Isang kaalaman, na kapag nanampalataya ka sa Kanya at tinanggap mo Siya, Siya ay darating upang manahan sa’yo, magpakailanman...walang paghihiwalay, Siya ang iyong bagong buhay.
Ibinigay ng Diyos ang Kanyang kaisa-isang Anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan, mga pagkukulang at mga kahinaan.
Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya at pagtanggap sa Kanyang sakripisyo, tayo ay ipapanganak sa pamilya ng Diyos...Ang Diyos ay ating Ama....tayo ay naging mga bagong nilalang kay Cristo.
Ang relihiyon ay makakatulong, o makakasagabal upang dalhin tayo sa kaalaman ng kapahayagan. Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay makarating sa kapahayagang ito upang malaman natin na si Cristo na nasa atin, ay siyang tanging Buhay natin ngayon. Kasama ng Apostol na si Pablo, maipabatid na natin ngayon ang paghahangad, “Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Cristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa Kanyang mga hirap, at matulad sa Kanya – pati sa Kanyang kamatayan.” (Filipos 3:10)

Ang buhay na ito ay maraming pagpipilian....ang walang hanggan ay mayroon lamang dalawa.... Buhay at Kamatayan.
Ang Buhay ay nasa Anak....
“Ang pinananahanan ng Anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng Anak ng Diyos.” (1 Juan 5:12)

“Sinabi naman ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang Buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay; at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman.” (Juan 11:25,26)

Upang pumasa sa pagsubok, kailangan nating piliin ang Buhay, habang ang napakadakilang kaligtasan ay inaalok pa.
“Ngunit dahil kay Cristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan.” (Filipos 3:7)

“Binuhay kayong muli, kasama ni Cristo, kaya’t ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Cristo na nakaupo sa kanan ng Diyos.
Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa,
Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Si Cristo ang tunay na buhay ninyo, at pag Siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama Niya at makakahati sa Kanyang karangalan.” (Colosas 3:1-4)
Siya ang Kayamanan sa loob ng sisidlang luwad.

Roma 8:1
Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Cristo Jesus, na lumalakad hindi sa laman, kundi sa Espiritu


Amang nasa Langit, salamat po sa Inyo
dahil sa aming Manunubos, na si Jesu-Cristo,
tinatanggap ko Siya ngayon bilang aking Tagapagligtas.PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 608 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com