Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Gospel PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
Narinig mo na ba?
by Willer Manares
10/08/13
For Sale
Author requests article critique


  Mail
 

Narinig mo na ba: Ang Ebanghelyo ni Jesu-Cristo?
Lahat ng tao ay naparito sa mundo na isinumpa at maysala sa harapan ng Diyos (Ang Bibliya: Rom 5:12; Awit 51:5), at mga alipin ng kasalanan (Jn 8:34), nararapat sa paghuhukom at poot ng Diyos (Rom 3:23). Dahil ang Diyos ay Banal, matuwid at mabuti, hindi Niya basta-bastang pinapatawad ang mga makasalanan (Kaw 17:15) ngunit sinisiguro Niyang ang katarungan ay maipatupad at dahil ang mga tao ay nagkasala laban isang Diyos na napakataas, lahat ng namatay na hindi nagbalik-loob sa Diyos ay mapaparusahan sa Impyerno magpakailanman (Mt 25:46). Walang sinumang makapagbayad sa kaparusahan para sa kanilang sariling kasalanan at gawing mabuti-buti ang kanilang mga sarili upang matanggap ng Diyos (Isa 64:6), ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos (Juan 3:16) ipinadala Niya ang Kanyang walang hanggang Anak (Col 1:16-17) dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan (Lucas 5:32). Si Jesus na Anak ng Diyos ay pinarusahan ng Diyos na Kanyang Ama (Isa 53:10) sa krus bilang kahalili sa mga tutungo at magtitiwala sa Kanya (Isa 53:11). Tatlong araw pagkalipas na Siya ay mamatay para sa mga kasalanan ng mundo (Jn 1:29), at sakdal Niyang tinapos ang poot ng Diyos bilang kahalili ng mga mananampalataya (Juan 19:30)…………
…………Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, umakyat sa Langit, at ngayo’y nag-utos sa lahat ng tao sa lahat ng dako na magsisi at manampalataya sa mabuting balitang ito, dahil nagtalaga Siya ng araw kung saan hahatulan Niya ang mundo sa katuwiran (Gawa 17:30-31). Walang anumang paglilinis sa sariling pamumuhay o mga gawaing pangrelihiyon ang makapagpatuwid sa isang tao sa harapan ng Diyos (Rom 3:10). Ngunit ang kahit sinumang hindi na umaasa sa kanilang mga sarili, at naglagak ng pagtitiwala kay Jesu-Cristo upang iligtas sila, ang Diyos ay nagpapawalang-sala (isang legal na kapahayagan sa harapan ng trono ng kahatulan ng Diyos sa Langit) sa mga makasalanan (Rom 4:5). Kaya ang Ebanghelyo (ang mabuting balita) ay nag-aalok na kapag IKAW ay magsisisi (gumawa ng kusang-loob na pasya upang tumigil at talikdan ang pamumuhay sa kasalanan at sarili (Isa 55:7;Heb 6:1) at magtiwala sa kakayahan ng inihandog na buhay at kamatayan ng tanging Tagapagligtas (Gawa 4:12) na si Jesu-Cristo, ipahayag Siya bilang Panginoon at Amo ng iyong kaluluwa (Rom 10:9) ikaw ay maliligtas mula sa poot ng Diyos (Rom 10:11) at magmamana ng walang hanggang buhay kasama Niya (Jn 6:40,47).


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 205 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com