Hire
Writers
Editors
Home Read What's New Join
Faith
Writers
Forum
My Account Login
Shop
Save
Support
Book
Store
Learn
About
Jesus
  

Read Our Devotional             2016 Opportunities to be Published             Detailed Navigation

The HOME for Christian writers! The Home for Christian Writers!
 
Worship PLEASE ENCOURAGE
AUTHOR BY COMMENTING


  LEAVE COMMENT ON ARTICLE   SEND A PRIVATE MESSAGE
  HIRE THIS WRITER
REPORT ARTICLE

 TRACK THIS AUTHOR ADD TO MY FAVORITES
corner
What's New
 
corner
 
PAPURI AT PAGSAMBA
by Willer Manares
10/08/13
Free to Share
Author requests article critique


  Mail
 

1. Panimula
• Sa panahon ng Lumang Tipan, nagtalaga ang Diyos ng kaparian upang kumatawan sa Kanyang mga tao sa harap Niya – Sa panahon ng Bagong Tipan, lahat ng mananampalataya ay itinalaga bilang isang pari para sa Diyos – 1 Pedro 2:5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga paring itinalaga para sa Diyos, mag- alay kayo sa Diyos ng mga handog na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo
• Hindi na natin kailangan pang mag-alay ng hayop – Espirituwal na paghahandog na ang ginagawa natin ngayon
• Isa sa mga espirituwal na paghahandog na kailangan nating gawin ay – ang pagpapahayag – Hebreo 13:15 Kaya’t lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan
2. Mga Salitang Hebreo Na Ginagamit Sa Pagpuri
• ‘HALLAL’ – Ginamit ng 88 beses at ang pinakamalimit gamitin na salita para sa ‘Pagpuri’ sa Lumang Tipan – Ang ibig sabihin nito ay ipagmalaki, ipagdiwang , ipagsigawan at luwalhatiin
• ‘HILLUWI’ – (nagmula sa salitang Hallal) – Isang pagdiriwang ng pasasalamat pagkatapos na makumpleto ang anihan – May awitan at sayawan sa araw na ito
• ‘TEHILLAH’ – (isa pang salitang nagmula sa Hallal) – Ang ibig sabihin nito ay awitin natin ang ating Hallal – Nakatutok ito sa pag-aawitan
• ‘SHABACH’ – Ginagamit bilang isang sigaw ng pagwagi sa katagumpayan – Ang ibig sabihin nito ay sumigaw na may malakas na tinig
• ‘ZAMAR’ – Isang hayag na pagtukoy sa pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga instrumentong musikal, o pagpupuring sumasabay sa saliw ng mga instrumentong musikal – Ang ibig sabihin nito ay pagkaskas o pagtugtog sa mga kuwerdas
• ‘YADAH’ – Ito ang ‘Pagtataas ng mga kamay’ – Ang ibig sabihin nito ay pagpapahayag ng pasalamat o pagpapasalamat habang nakataas ang mga kamay
• ‘TOWDAH’ – Nagmula rin sa salitang Yadah ngunit mas tiyak – Ang ibig sabihin nito ay ang pagtataas ng mga kamay bilang pagsamba at pasasalamat
• ‘BARAK’ – Pagluhod sa pagsamba
3. Mga Sangkap Na Ating Mapapansin Sa Mga Uri Ng Pagsambang Ito
• Sila ay mga ‘Pisikal na Pahayag’ – Ng Espirituwal na pag-uugali
• Sila ay mayroong ‘Tunog na Naririnig’ – Maliban sa Barak
• Sila ay may – ‘Kilos o Galaw’
• Maaaring may ‘Pagpapakawala ng Damdamin’ – Ngunit ang pagpupuri sa Diyos ay HINDI isang madamdaming pag-eehersisyo, ito AY isang espirituwal na gawain
• Sila ay lumilikha ng kaugalian ng – ‘PAGGALANG’
4. Bakit Natin Kailangang Purihin Ang Panginoon?
• Dahil sa kung sino Siya – Awit 149:2 Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha; dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa
• Naluluwalhati ang Diyos sa papuri – Awit 50:23 Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw; akin naming ililigtas ang lahat na masunurin
• Sa lahat ng Kanyang mabubuting gawa – Awit 103:1-3 Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa! At lahat ng nasa aki’y magsipagpuri sa kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. T2 Si Yahweh ay papurihan, O aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. T3 Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat
• Sa Kanyang kabutihan – Awit 107:21 Kaya’t dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat, dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas
• Sa Kanyang mga dakilang gawa – Awit 150:2 Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin, sapagkat dakila
• Lalong nagpapadakila sa Diyos ang papuri – Awit 69:30 Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko’t pasasalamatan
• Ang Panginoon ay karapat-dapat papurihan – 2 Samuel 22:4 Kay Yahweh ako’y tumatawag, sa mga kaaway ako’y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh!
• Ang pasasalamat sa Diyos ay isang mabuting bagay – Awit 92:1 Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit na lagi purihin ang ngalang Kataas-taasan – Awit 147:1 O kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod
• Ang pagpupuri mula sa matuwid na tao ay kaaya-aya – Awit 33:1 Lahat ng matuwid dapat na magsaya, dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila; kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
• Ang Diyos ay iniluluklok sa trono sa mga papuri ng Kanyang mga tao – Awit 22:3 Ngunit ikaw ang Banal na pinaparangalan, at sa Israel ikaw ay pinapupurihan
• Ang papuri ay nagdudulot ng kapangyarihan – Awit 84 (ang buong awit na ito)
• Katagumpayan ang kasunod ng pagpupuri – 2 Cronica 20 (ang buong kabanata)
• Ang kaluluwang nagpupuri ay nagpapalugod sa Panginoon, at ibinibigay ng Diyos ang mga pangarap niya – Awit 37:4 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo’y iyong makakamtan
5. Sino Ang Dapat Magpuri Sa Panginoon?
• Ang buong kalawakan – Mga bituin, ang araw at ang buwan – Awit 148:3-4 Ang araw at buwan, siya ay purihin, purihin din siya ng mga bituin, T4 mataas na langit, siya ay purihin, tubig sa itaas, gayon din ang gawin!
• Lahat ng Kanyang mga anghel – Awit 148:2 Ang lahat ng anghel, magpuri’t magdiwang, kasama ang hukbo roong karamihan!
• Lahat ng may hininga – Awit 150:6 Purihin si Yahweh lahat ng nilalang! Purihin si Yahweh!
• Lahat ng laman – Awit 145:21 Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh, habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman!
• Lahat ng mga tao sa lahat ng dako – Awit 148:11-13 Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo; T12 babae’t lalaki, mga kabataan, matatandang tao’t kaliit-liitan. T13 Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat, ang kanyang pangala’y pinakamataas; sa langit at lupa’y maluwalhating ganap.
• Ang mga naglilingkod na may takot sa Diyos – Awit 22:23 Kayong lingkod ni Yahweh, siya’y inyong purihin! Kayong lahi ni Jacob, siya’y inyong dakilain, bayan ng Israel, luwalhatiin siya’t sambahin!
• Ang mga tao ng Diyos – Awit 67:3 Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Awit 79:13 Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod, parang mga tupa sa iyong pastulan, magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!
• Ang mga lingkod ng Diyos – Awit 113:1 Purihin si Yahweh! Dapat na magpuri ang mga alipin, ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Awit 134:1 Lumapit kay Yahweh, at kayo’y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Awit 135:1 Purihin si Yahweh! Ngalan niya ay purihin kayong mga lingkod niya
• Ang mga matuwid – Awit 140:13 Ang mga matuwid magpupuring tunay, ika’y pupurihi’t sa iyo mananahan!
• Ang mga banal – Awit 145:10 Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang; lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan
• Ang mga tinubos – Awit 107:1-2 Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan! Pag-ibig niya’y tunay, laging tapat kailanman. T2 Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan, upang sa problema, sila ay magwagi
• Ang mga NAKAKAALAM at NANINIWALA sa katotohanan – 1 Timoteo 4:3 Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan
6. Kailan Natin Dapat Purihin Ang Diyos?
• Mula umaga hanggang gabi – Awit 113:3 buhat sa silangan, hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh, dapat papurihan
• Buong araw – Awit 71:8 kaya ako’y nagpupuri, nagpupuri buong araw, akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan
• Hangga’t tayo’y nabubuhay – Awit 146:2 Pupurihin siya’t aking aawitan; aking aawitan habang ako’y buhay
• Sa lahat ng oras – Awit 34:1 Sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin; pagpupuri ko sa kanya’y hindi ko papatigilin
• Sa oras ng matinding kalungkutan – Awit 42:11 Bakit ako nalulungkot, bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako’y may tiwala, siyang aking aasahan; magpupuri akong muli, pupurihing walang humpay, ang aking Tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan
• Sa lahat ng bagay – Efeso 5:20 Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo
7. Saan Tayo Maaaring Magpuri Sa Diyos?
• Sa gitna ng kapulungan – Awit 22:22 Mga ginawa mo’y ihahayag ko sa aking mga kababayan, sa gitna ng kapulungan ika’y papupurihan
• Sa dakilang kapulungan – Awit 22:25 Ginawa mo’y pupurihin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang, ang panata kong handog ay doon ko iaalay
• Sa gitna ng mga taong-bayan – Awit 57:9 Sa gitna ng mga bansa, kita’y pasasalamatan; Yahweh, ika’y pupurihin sa gitna ng iyong bayan
• Sa Kanyang dakong banal – Awit 100:4 Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang ( Todah ), umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal ( Tehillah ); purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!
• Sa kalipunan ng mga matatanda – Awit 107:32 Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna ng madla, dapat na purihin sa kalipunan man ng mga matanda
• Sa gitna ng mga bansa – Awit 108:3 Sa gitna ng mga bansa kita’y pasasalamatan, Yahweh, ika’y pupurihin sa gitna ng mga hirang
• Sa gitna ng karamihan – Awit 109:30 Kay Yahweh ay buong puso akong magpapasalamat, sa gitna ng karamiha’y magpupuri akong ganap
• Sa pagtitipon ng mga tapat – Awit 149:1 O si Yahweh ay purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa kanya
• Sa Kanyang banal na templo – Awit 150:1 Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay!
8. Mga Hadlang Sa Pagpuri!
• KASALANAN – Ang simpleng dahilan kung bakit ang hindi ligtas ay hindi nagpupuri sa Diyos – Nasa loob ng buhay ng ibang mga Cristiano ang “KASALANAN” kahit sila’y nasa presensya ng Diyos – Ninanakaw ng mga tinatagong kasalanan ang ating kalayaan – Kaya wala silang kaginhawaan sa presensya ng Diyos
• SUMPA – Maraming mga Cristiano ang nananatili sa sumpa, kahit na sila’y pinatawad na ng Diyos – Hindi nila mapatawad ang kanilang mga sarili kaya’t hindi nila matanggap ang Kanyang kapatawaran ng buong-buo
• KAMUNDUHAN – Ang ‘kamunduhan’ ay kabaliktaran ng espirituwalidad – Ang kundisyong ito ay umiiral kapag nakatuon ang ating isipan sa mga makasanlibutang bagay, at hindi sa mga bagay ng Diyos at ng Kanyang kaharian
• MALING PANANAW TUNGKOL SA DIYOS – ito ay isang matinding sagabal upang magpuri – Kagaya ng pagtingin sa Diyos bilang isang hukom na nagpapahintulot ng kamatayan at pagdurusa atbp.
• MGA MINANANG KAUGALIAN SA RELIHIYON – Sa kapanahunan ng ating Panginoon, marami ang pumayag sa mga walang kakwenta-kwentang minanang kaugalian ng tao upang mapawalang-kabuluhan ang salita ng Diyos – Marami pa rin ang gumagawa nito ngayon – Mateo 15:6 “hindi na niya kailangang tulungan ang kanyang ama. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan
• KAYABANGAN – Ano’ng sasabihin ng mga tao? – O ako ang maygawa, hindi ang Diyos
• TAKOT NG TAO – Kawikaan 29:25 Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka
• PAMIMIGIL NI SATANAS – Ito ang pinakamatindi sa lahat ng mga balakid – pinipigil ni satanas ang isang tao upang hindi makapagpuri
• Ang pagpuri sa Diyos ay ang pagtataas sa Kanyang persona, pagkatao, mga katangian at kasakdalan – Ang pagsamba sa Diyos, kung sino at ano Siya, hindi dahil sa mga bagay-bagay na nagawa Niya na ating pinakinabangan – Awit 145:3 Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika’y purihin; kadakilaan mo’y tunay na mahirap naming unawain
9. Buod
• Ang magpasalamat – ay upang ipakita ang ating pagpapahalaga sa mga bagay na ating natanggap
• Ang Magpuri – ay upang masabi ng mabuti o maipahayag ang ating paghanga
• Ang sumamba ( ang pinakamataas na uri ng pagpuri ) – ay upang gumalang o magkaroon ng mapitagang pagkatakot
• Nagsisimula tayo sa ‘Pasasalamat’, patungo sa ‘Pagpuri’ bago dumako sa ‘Pagsamba’
• Ang ‘Worship’ o pagsamba ay kinuha mula sa lumang salitang Ingles na ‘Worthship’ – na ang ibig sabihin ay pagbibigay-halaga na karapat-dapat ang isang bagay at upang tugunin ito
• Ang pagsamba ay – Una, isang asal ng puso – Ang may paggalang na katungkulan ng ating mga puso sa ating Tagapaglikha – Ikalawa, ang pag-apaw ng kaisipan at damdamin ( Kusa at bigla ) – Ikatlo, ang pag-uumapaw ng ating espiritu, dahil sa malalim na pagpapahayag ng mapitagang pagkatakot, paggalang, pagkamangha at pagsamba
• Ang salitang ‘pagsamba’ ay unang matatagpuan sa Genesis 22:5 …… “Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon, at babalikan naming kayo…”
• Ang salitang Hebreo na ginamit ay ‘Shachack’ ( kapag bibigkasin ay shaw-kaw ) – Ang ibig sabihin ay magpatirapa sa harapan, lumuhod, bumaba na may mapagpakumbabang paggalang, respeto at pagsunod
10. Ang Mga Ipinapahiwatig Ng Salitang – Pagsamba
• Ang pagpuri at pagsamba ay hindi pinagpipilian – Inutusan ng Diyos si Abraham na humayo at sumamba
• Ang pagsunod ay kailangan – Si Abraham ay tumugon ng may pagsunod
• May halagang dapat bayaran – Ang buong pagsuko ng ating buong sarili – Roma 12:2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya
• Ang pananampalataya ay kailangan – Ang pagsamba ay isang pagpapakita ng pananampalataya
• Upang isuko ang sarili – Nakahanda si Abraham na ialay si Isaac, ang kanyang mga balak, mga nais, mga ambisyon at mga kahilingan para sa hinaharap
• Ang pagpuri – Nagluluwalhati sa Diyos
• Ang nagpupuri – Tumatanggap din ng pagpapala
************WAKAS************
Copyright ©2013 by Willer Manares


PLEASE ENCOURAGE AUTHOR BY COMMENTING
LEAVE COMMENT ON ARTICLE
Read more articles by Willer Manares or search for other articles by topic below.
Read more by clicking on a link:
Free Reprints
Main Site Articles
Most Read Articles
Highly Acclaimed Challenge Articles.
New Release Christian Books for Free for a Simple Review.

NEW - Surprise Me With an Article - Click here for a random URL


God is Not Against You - He Came on an All Out Rescue Mission to Save You


...in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them... 2 Cor 5:19

Therefore, my friends, I want you to know that through Jesus the forgiveness of sins is proclaimed to you. Acts 13:38

LEARN & TRUST JESUS HERE

The opinions expressed by authors do not necessarily reflect the opinion of FaithWriters.com.
 
corner
Corner
This article has been read 1485 times     < Previous | Next >


Member Comments
Member Date
TRUST JESUS TODAYFree Audio Bible
500 Plus Languages
Faith Comes By Hearing.com